• Title: Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament
 • Author: Maciej Dutko Michał Bąk Daniel Bossy Wojciech Bryzek Rafał Brzoska Mateusz Chłodnicki Piotr Chmielewski Marcin Cichoń
 • ISBN: 9788328324640
 • Page: 336
 • Format: Hardcover
 • Biblia e biznesu Nowy Testament Ca a wiedza o e biznesie w jednym miejscu to marzenie zrodzi o si kilka lat temu Maciej Dutko przedsi biorca szkoleniowiec i audytor g owi si w wczas jak zebra mo liwie cenn i praktyczn wiedz dla
  Ca a wiedza o e biznesie w jednym miejscu to marzenie zrodzi o si kilka lat temu Maciej Dutko, przedsi biorca, szkoleniowiec i audytor, g owi si w wczas, jak zebra mo liwie cenn i praktyczn wiedz dla e sprzedawc w, kt ra pomo e im szybko i sprawnie zwi kszy zyski przy minimalnym nak adzie czasu i pieni dzy.Galopuj ca konkurencja i post puj ce rozdrobnienie rynCa a wiedza o e biznesie w jednym miejscu to marzenie zrodzi o si kilka lat temu Maciej Dutko, przedsi biorca, szkoleniowiec i audytor, g owi si w wczas, jak zebra mo liwie cenn i praktyczn wiedz dla e sprzedawc w, kt ra pomo e im szybko i sprawnie zwi kszy zyski przy minimalnym nak adzie czasu i pieni dzy.Galopuj ca konkurencja i post puj ce rozdrobnienie rynku, nadpoda produkt w i czerwony ocean cenodajek , spadaj ce zyski i malej ce zwroty z inwestycji, coraz trudniejszy i dro ej cy marketing, nowe i nie atwe narz dzia, strategie i trendy, coraz bardziej kapry ny i roszczeniowy klient, ci g e zmiany w prawie i podatkach to wszystko sprawi o, e brak dobrego i kompleksowego poradnika z roku na rok stawa si bole niejszy dla ka dego e przedsi biorcy.W efekcie Dutko wraz z ponad dwudziestoma autorami w 2013 r stworzyli Bibli e biznesu ksi k , kt ra b yskawicznie odnios a imponuj cy sukces pierwszy nak ad kt rego sprzeda planowano na 2 lata sprzeda si w ci gu zaledwie 12 dni, a drugi w ci gu kolejnych 6 sze ciu tygodni,pozycja momentalnie trafi a na szczyt listy bestseller w, na kt rej pozostawa a przez 2 lata,ksi ka sta a si najwa niejsz i najpe niejsz publikacj w bran y lektur obowi zkow dla e sprzedawc w i e mened er w, ale tak e dla student w kierunk w ekonomicznych,publikacja zyska a najwy sze noty czytelnik w, kt rym skutecznie pomog a rozwija ich e biznesy prawie 92% odbiorc w oceni o j jako wybitn ,Biblia e biznesu zdoby a 1 miejsce i presti ow nagrod Economicus dla najlepszego poradnika ekonomicznego, przyznawan przez Gazet Prawn i kapitu wybitnych polskich ekonomist w.Dzi , trzy lata po premierze i sukcesie Jedynki , czas na drugie wydanie Biblii e biznesu Przez ten czas statystycznemu polskiemu e przedsi biorcy przyby o zmarszczek, uby o z ot wek, a tak e ch ci, by rywalizowa w coraz bardziej krwawej walce z konkurencj bezmy lnie zani aj c ceny Dlatego do prac nad nowym wydaniem przyst pi o blisko 60 autor w, kt rzy na blisko 800 stronach i w niemal 120 rozdzia ach tematycznych dostarczaj Ci kilku tysi cy bezcennych i praktycznych wskaz wek, mog cych zoptymalizowa Tw j e biznes i przywr ci mu blask, a Tobie u miech skutecznego przedsi biorcy, kt ry konkurencj b dzie od teraz widzia jedynie we wstecznym lusterku.

  One Reply to “Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *