• Title: Trubaduri
 • Author: Aimeric de Peguilhan Arnaut Daniel Berenguier de Poivert Bernart Martí Bernart de Ventadorn Bertran d'Alamanon Bertran de Born Castelloza
 • ISBN: 9789536522736
 • Page: 262
 • Format: Paperback
 • Trubaduri Trubadurski pokret nastao je u Provansi na jugu dana nje Francuske nakon to je prekora ena sa strepnjom o ekivana granica prvoga tisu lje a U vremenu koje je ozna ilo dolazak novog doba prolje a sv
  Trubadurski pokret nastao je u Provansi, na jugu dana nje Francuske, nakon to je prekora ena sa strepnjom o ekivana granica prvoga tisu lje a U vremenu koje je ozna ilo dolazak novog doba, prolje a svijeta , pokret je donio dotad nezamislivu novost umjesto na latinskome, trubaduri su svoje pjesme ispjevali na narodnom provansalskom jeziku langue d oc i posvetiliTrubadurski pokret nastao je u Provansi, na jugu dana nje Francuske, nakon to je prekora ena sa strepnjom o ekivana granica prvoga tisu lje a U vremenu koje je ozna ilo dolazak novog doba, prolje a svijeta , pokret je donio dotad nezamislivu novost umjesto na latinskome, trubaduri su svoje pjesme ispjevali na narodnom provansalskom jeziku langue d oc i posvetili ih svjetovnim temama Razvila se prva europska lirika na narodnom jeziku.Glavna pokreta ka snaga trubadurskoga stvaranja bila je ljubav Kult ljubavi postao je osnova novoga poretka, a pjesni tvo je dobilo dru tvenu va nost Bogato raznovrsnim pjesni kim oblicima canz , sirventes, pastorala, alba, tenz i stilovima trobar leu, trobar ric, trobar clus , trubadursko pjesni tvo tematski je utemeljeno na kultu ene, vite tva, udvorne ljubavi i slu enja No uz ljubavne pjesme, po kojima su najpoznatiji, trubaduri su se doticali i politi kih, juna kih, satiri nih i putenih tema.Zna enje trubadurskoga pjesni tva u knji evnosti i kulturi Europe neprocjenjivo je Svojom izvorno u i visinom umjetni koga dometa trubaduri su prerasli provansalske okvire i pro irili svoj utjecaj na knji evnosti sjeverne Francuske, panjolske, Italije, Portugala, Njema ke, pa i na hrvatsku obalu Jadrana Tijekom dva stolje a razvoja ove knji evne tradicije, trubaduri su stvorili jedinstven spoj blistave forme i uzvi enoga sadr aja, koji do danas ostaje predmetom s jedne strane teorijskoga i povijesnoga prou avanja, a s druge strane vrhunskim knji evnim u itkom.U Trubadurima su po prvi put u hrvatskom prijevodu okupljeni svi najzna ajniji trubadurski pjesnici Zastupljeno ih je vi e od 30, a me u njima ima i pjesnikinja trobairitz Antologija sadr ava vi e od 3600 stihova, koji se donose usporedno s izvornikom.Pjesme su preveli vrhunski hrvatski prevodioci Morana ale, eljka orak, Bratislav Lu in, Mate Maras, Tonko Maroevi , Nikola Mili evi , Zvonimir Mrkonji , Luko Paljetak, Ivan Slamnig, Antun oljan i Mirko Tomasovi.Uz pjesme, knjiga donosi i popratne tekstove knji evno povijesni uvod, pregled najzna ajnijih oblika trubadurskoga pjesni tva, biografske bilje ke o svakom autoru, pogovor o provansalskome jeziku i kazala.

  One Reply to “Trubaduri”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *