• Title: Modernizacija i identitet
 • Author: Rade Kalanj
 • ISBN: null
 • Page: 315
 • Format: Paperback
 • Modernizacija i identitet Bavljenje identitetom kao posebnom temom pokre u razli iti poticaji i razlozi esto su ti razlozi posve osobne naravi a proizlaze iz samosvjesne ili nametnute potrebe pojedinca da propita i doka e s
  Bavljenje identitetom, kao posebnom temom, pokre u razli iti poticaji i razlozi esto su ti razlozi posve osobne naravi, a proizlaze iz samosvjesne ili nametnute potrebe pojedinca da propita i doka e svoju individualnost, svoje korijene ili pak svoj polo aj u interakciji s drugima, s nekom dru tvenom grupom ili dru tvom u cjelini Motivi takvog propitivanja i dokazivanjaBavljenje identitetom, kao posebnom temom, pokre u razli iti poticaji i razlozi esto su ti razlozi posve osobne naravi, a proizlaze iz samosvjesne ili nametnute potrebe pojedinca da propita i doka e svoju individualnost, svoje korijene ili pak svoj polo aj u interakciji s drugima, s nekom dru tvenom grupom ili dru tvom u cjelini Motivi takvog propitivanja i dokazivanja mogu biti vi e ili manje duboki, fundamentalno shva eni ili situaciono proizvedeni, trajno djelatni ili prolazni, ak i efemerni, ali njihov se rad u kona nici uvijek svodi na samorazumijevanje ili potvr ivanje osobnosti u zadanom i promjenjivom dru tvenom kontekstu u kojemu se pojedinci ra aju, socijaliziraju, ive i vode brigu o sebi Foucault Druga je vrsta razloga op e naravi, a to su razlozi koji proizlaze iz injenice da je pitanje identiteta u nekim vremenima, razdobljima ili dru tveno povijesnim konjunkturama toliko generalizirano da mu se nitko ne mo e oduprijeti te da se, sukladno tome, mora zauzeti neko stajali te Tre a je vrsta razloga znanstveno teorijske i, weberovski re eno, vrijednosno neutralne naravi To su razlozi koji, naravno, proizlaze kako iz osobnih tako i iz kolektivnih svjetova ljudskog identitetskog iskustva Ova je knjiga potaknuta tre om vrstom razloga Nastala je iz uvida da tema identiteta, u novije doba, pobu uje veliki interes dru tvenih i humanisti kih znanosti i da su o njoj, kao izazovu, napisani ili reaktualizirani mnogobrojni teorijski radovi, istra iva ke studije te raznovrsni multidisciplinirani ili ekspertski prilozi tematski usredoto enim debatama Iz Predgovora

  One Reply to “Modernizacija i identitet”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *