• Title: Susuz Yaz
 • Author: Necati Cumalı
 • ISBN: 9789756747056
 • Page: 403
 • Format: Paperback
 • Susuz Yaz Necati Cumal Susuz Yaz y l nda yazd Kitapta yer alan yk ler Cumal n n avukatl k y llar nda edindi i vurucu g zlemlerinden kaynaklan yor toplumumuzun zellikle k rsal kesiminde Habil ile Kabil s
  Necati Cumal Susuz Yaz 1960 y l nda yazd Kitapta yer alan yk ler, Cumal n n avukatl k y llar nda edindi i vurucu g zlemlerinden kaynaklan yor, toplumumuzun zellikle k rsal kesiminde, Habil ile Kabil s ylencesinden beri varolan iddet yasalar n n ac mas z g r nt lerini sergiliyordu Cumal , kitaba ad n veren SUSUZ YAZ da edebiyat alan nda ilk kez suyun b l Necati Cumal Susuz Yaz 1960 y l nda yazd Kitapta yer alan yk ler, Cumal n n avukatl k y llar nda edindi i vurucu g zlemlerinden kaynaklan yor, toplumumuzun zellikle k rsal kesiminde, Habil ile Kabil s ylencesinden beri varolan iddet yasalar n n ac mas z g r nt lerini sergiliyordu Cumal , kitaba ad n veren SUSUZ YAZ da edebiyat alan nda ilk kez suyun b l lmesinin nemine de inmi ti 1964 y l nda yk den sinemaya aktar lan filmi ALTIN AYI ile d llerdiren Berlin Film Festivali J risi, karar nda gerek e olarak konusunun ta d nemi g steriyordu 20 y l arayla 80 lerde Su Y l ilan eden UNESCO, petrol n yerini 21 y zy lda suyun alaca , suyun b l lmesinden kacak anla mazl klar n sava lara yol a abilece i konusunda b t n yelerini uyar yordu Susuz Yaz, Necati CUMALI n n, yk lerden olu an, ad n da i indeki bir yk den alan kitab d r Yazar, avukatl k yapt y llarda, hem memleketi olmas hem de ya am n n nemli bir k sm n orada ge irmesi nedeniyle, zmir in Seferihisar ve Urla il elerine ba l k ylere ait deneyim ve izlenimlerini sunar bu kitapta Yaz lanlar her ne kadar kurgu olsa da, yk lerdeki isimler de i tirilmi olsa da, s z konusu yk lerde ya ananlar ger e in ta kendisidir Susuz Yaz okuyup da Urla ve Seferihisar b lgesine gidenlerin g z nde hemen kitab n sat rlar canlan rken, b lgeyi iyi bilen biri i in de kitab okuyunca civar n da lar , dereleri ve ormanlar n n canl bir ekilde g z n n n ne gelece i kesindir.Toplam onbir k sa yk den olu an kitapta, Necati Cumal , ger ek i k y hikayelerini toplam t r Toprak, su davalar , eki meler, k skan l klar, almalar, kavgalar, cinayetler, zorbal klar ve k yl m z n, kasabal m z n bu konulardaki tutumu anlat l yor bu hikayelerde Ayn zamanda air de olan yazar n bu zelli i konular anlat tarz na da yans m g r nmektedir Olaylar o kadar iirsel bir dille anlat yor ki okuyucu ister istemez kendisini olay n i inde buluyor Kitaba ad n veren Susuz Yaz n yan nda on yk daha vard r , Yenilmeyen, Da l ve Muharrem, B ak, Kaatil, G ls m K za A t, Esma ile smail, Akt r, Aksinin Biri ve Selim i Anar m.Tiyatroya da uyarlanan Susuz Yaz n konusu ad ndan da anla laca zere su dur Anadolu da hep var olan, y zy l m z n son eyre inde s n rlar da a p uluslar aras , sava kartacak kadar nemli bir hale gelen su payla m d r Mevcut suyun herkese yetmemesi zerine, tarlas ndan su kan iki karde suyu sahiplenir kan su kavgas karde lerden birinin cinayet i lemesiyle sonu lan r ve di eri hapse girer Ceza evine d en karde evlidir ancak gelenek oldu u zere su u k k stlenir Bir s re i erdeki karde iyle ilgilenen a abey daha sonra geline g z koydu u i in karde inin l m haberinin geldi i yalan n b t n k ye yayar ve nihayet b ylece aresiz kalan gelinle evlenir Ancak y llar sonra ceza evinden beklenmedik ekilde k p gelen k k karde olaylar renince k yamet kopar.Sinema uyarlamas nda ayn adama k ana k z rekabeti olarak g sterilen te ise k y n i siz g s z haytas ndan k z n korumaya al an n durumu ve olaylarla hi de ilintisi olmayan insanlar n trajedisi anlat lmaktad r A abeyinden erif Ali farkl olarak g z hep i inde olan k k Mahmut a k olay n n en hak etmeyen kurban olarak, kendisini ve erkekli ini ispatlamak zorunda hisseden, bunu daha ok k yl lerin rz, namuz doldurmalar yla yapan, k z n Hacer erkek karde i taraf ndan ld r l r K ylerimizde yayg n olarak g r len tipik bir k z ka ma ka r lma ve bunu takip eden namus cinayeti olay d r.Yenilmeyen de her eyini yenilmez bir g re devesine yat ran bir k yl n n k skan l klar sonucu devesinin ld r lmesiyle beraber Bat Anadolu daki deve g re i gelene i en ince ayr nt s ve terminolojine kadar okurlara sunulmaktad r Anlat mdaki iirsellik bir devenin l m n okur vicdan nda bir insan nki kadar ac kl ve h z nl hale getirmektedir B ak ise insan m z n silaha d k nl n i leyen, bir b a n k y ocu unun arkada lar ve b y kleri nezdindeki imaj n nas l g lendirdi ini anlatan k sa yk lerden bir ba kas d r.Da l ve Muharrem, Katil ile G ls m K za A t yk lerinde s ras yla zorbal k, kabaday l k, e itimsiz ve kocas na tamamen mahkum olan kad n n dram ve b t n bunlar n kar s nda s rekli bast r lan, horlanan, asl nda pervas zl a sayg s ndan dolay ba vurmayan insanlar n ileden k p olanlara dur demesi ve kendini savunma ihtiyac hissetmesi rnekleriyle anlat lmaktad r Ezilen insanlar n hakl l n belgelemek istercesine s z konusu hikayelerde cinayet i leyenler yazar taraf ndan katil olmalar na ra men o ekilde sunulmaktad r ki okuyucu fark nda olmadan sempati duyar onlara.Akt r ve Aksinin Biri yk lerinde ortak olarak insanlar m z n zay fl klar , i inde bulunduklar maddi g l kler ve bu g l kler nedeniyle kolayca yoldan kar lmalar , devlet memurlar na r vet verilerek ulusun ortak de erlerinin nas l katledildi i anlat lmaktad r Hayatta hi bir amac na ula amayan s zde akt r, k yl ve kasabal n n saf duygular n ve iyi niyetini s m rerek ya ay p giderken, bir kereste t ccar da kolcunun maddi a mazlar n ve i kiye d k nl n kullanarak ormanlar talan etmeye devam eder T ccar n yolsuzlu u sanki k rk y l ncesine ait de il de son birka y ld r ya ad m z her t rl yolsuzluk, sahtek rl k, y zs zl k ve vurdum duymazl klar sergiliyor gibidir yk de ya ananlar g n m ze adeta nazire yap yor, bize ok al k oldu umuz eyleri bir daha hat rlat yor yk lerde g r len genel olumsuz havaya ra men Selim i Anar m adl yk de yazar n kendisi bile al kan T rk k yl s ne kt r Elinde bulundurdu u tarla, ba ve bah elerini i leyerek, di er baz kom ular n gerek kendi tembelliklerini bast rma d rt s gerekse k skan l klar nedeniyle s rekli sald rmalar ve dalga ge melerine ra men, etraf n cennete evirmi tir k yl Selim Engel olunmad , destek olundu u hatta hi de ilse g lge edilmedi i zaman insan m z n yapamayaca ey yoktur.Bu kitapta ele al nan konular ve sorunlar asl nda y z y llard r T rk toplumunun ya ad sorunlard r Yazar ki ilerin at ma ve didi meleri yoluyla bizi bu sorunlara rmekte, z me hi de gerek olmad n , problemin z m de i inde bar nd rd n olaylar n inceleni ve aktar l s ras nda gayet a k bir ekilde vermektedir z m e itimdir Bu dava ve olaylar k y m z ve k yl m z bug n kentlimiz de buna dahil edilmeli ayd nl a kavu turulmad k a s r p gidecektir Hatta bug n kentli demekte bir hayli zorland m z ehirlilerimizin bir o u da ironik bir ekilde ayn kadere mahkum olmu tur Eskiden cehalet y z nden sadece k rsal kesimde kar la lmas muhtemel baz olaylar kentlere kadar gelip dayanm t r.Hemen hemen iki eyrek as r nce yaz lm ve ele tirilmi olan konular ne gariptir ki hi de i meden bug n de kar m zda durmaktad r Bu bak mdan Necati Cumal n n yk leri g ncelli ini, ger ekli ini ve s cakl n yitirmeyen yk lerdir T m zamanlarda okunabilecek bir ba ucu kitab olma zelli ini ta maktad r Su davas Susuz Yaz , k z ka rma , kabaday l k yoluyla para s zd rma Da l ile Muharrem , bo anan kad n n dram G ls m K za A t ve r vet, yolsuzluk, memleket kaynaklar n talan etme Aksinin Biri konular hem k y hem kentlerimizde fazlas yla ya ad m z, al t m z ve iyice kan ksad m z konulard r nsan m z daha iyi tan mak i in okunmas gereken bir kitapt r Susuz Yaz.

  One Reply to “Susuz Yaz”

  1. Cumalı, avukatlık yaparken çok olaya tanık olmuş ve güzel öyküler çıkarmış bunlardan.

  2. Avukatlığının vermiş olduğu deneyim ve şairliğinin vermiş olduğu dile hakimiyeti birleştirerek Anadolu (Ege) insanını ve toplumunu etkili bir şekilde işlemiş Cumalı.Öykülerinde çokça baskı ve çaresizlik var. Olayları anlatıyor olsa da asıl yaptığı iş insanı fiziksel olduğundan çok zihnen ve psikolojik irdelemek. Dönemi ve dönemin şartlarını incelemek için de yine güzel birer kaynak buradaki tüm öyküler.

  3. Okuduğum ilk Necati Cumalı eseri. Toplamda 8 öyküden oluşuyor, en sevdiğim öykü tabiki de Susuz Yaz. Susuz Yaz’ın asıl adı Habil ile Kabil. Adından anlaşılacağı üzere iyi ve kötü iki kardeşi anlatmaktadır. Hiç bitmesin dediğim öykülerden biriydi. Okumanızı tavsiye ederim. Bu sıcaklarda suyun değerini anlatan bir kitabı okumakla iyi yapmışım diyorum. Ve tabiki Anadolu öykülerinin yeri bir başka. İzlemek isteyenler için "Susuz Yaz" öyküsünün 1963 ve 1973 [...]

  4. Necati Cumalı ege de kokan buram buram anadoluyu anlatıyor. Her öykü ayrı bir tatta ve bir şeyleri gösteriyor okuyana. Tabi ana öykü Susuz Yaz bir nefeste okunacak bir hafta düşündüren bir kitap. Halit Refik bu öyküyü iyi yakalamış ve tabi bu ikilinin Mine isimli bir de filmi var Türk sinemasında izlediğim en muhteşem filmdir.

  5. İnsanımıza dair yalın mı yalın hikayeler, şahane bir kalem. Her biri defalarca okunacak enfes hikayelerle kesinlikle kapağının kaldırılması gereken kitaplardan.

  6. Necati Cumalı, memleketi Urla ile civarındaki kasaba ve köylerde geçen buram buram Ege kokan hikayeler anlatmış "Susuz Yaz" da.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *